18 Ekim 2007 Perşembe

Okul Öncesi Bilgisayar ve Önemi

Giriş

• Erken çocukluk dönemi çocuğun etkin olarak temel kavramları öğrendiği bir dönemdir.
• Bu dönemde oldukça önemli olan öğrenmenin temelini somut olarak kazanılan deneyimler oluşturmaktadır.
• Çocuğun günlük yaşantısı içinde kullanabileceği kavramları öğrenmesine çeşitli materyaller
yardımcı olmaktadır.
• Bu materyallerden biri de bilgisayardır. Bilgisayar uygun şekilde kullanıldığında çocukların eğlenirken öğrenmelerini de sağlamaktadır.
• Nitelikli bir eğitim programında diğer öğrenme araçları kadar etkili olan bilgisayarlar temel program gereksinmelerini gidermek için tek başına yeterli değildir.
• Çocukların öğrenmek için gerçek deneyimlerden yararlanmaları gereklidir. Bloklar, kitaplar, yap-bozlar, kum ve su ile yapılan etkinlikler, hareketli oyunlar, kuklalar ve birçok geleneksel materyaller çocuğun öğrenme sürecinde kullanılmalıdır.
• Sadece bu temel araçlar da nitelikli bir program için yeterli değildir.
• Bilgisayarlar programın amaçlarına ulaşmak ve programı zenginleştirmek için kullanılan yardımcı araç olarak kabul edilmektedir.
• Bu nedenle bilgisayarın diğer öğretim yöntemlerinin yerini alan bir yöntem olarak değil, onlara ek olan bir etkinlik olarak kullanılması daha doğru olacaktır.
• Teknolojinin gün geçtikçe ilerlemesi bilgisayarların da her alanda kullanımının yaygınlaşmasına neden olmuştur. Bilgisayarların eskiye göre ucuzlaması, boyutlarının küçülmesi ve bilgisayarlar için daha nitelikli öğretim materyallerini geliştirilmesiyle birlikte, eğitim alanında kullanımı da yaygınlaşmıştır.
• Bilgisayarların eğitime girmesiyle birlikte, hangi yaşlarda kullanılmasının daha uygun olacağı
konusunda tartışmalar da başlamıştır.
• Bilgisayarın erken çocukluk döneminde kullanılmasının gerekli olmadığı görüşüne karşın, erken
çocukluk döneminde kullanılmasının çocuklar için yararlı olduğu görüşü de giderek benimsenmektedir.

Bilgisayarın Önemi
Eğitimin temelinde çocukların yaşayarak öğrenmelerini ve ilgi duydukları alanlara yönelmelerini sağlamak yatmaktadır.
• Okul yaşantısı çocuklara düşüncelerini yönlendirme, kavramsal ölçütleri temel alarak bilgilerini sınıflandırabilme becerilerini kazandırmaktadır.
• Bunun sonucunda çocuklar yeni öğrenme stratejileri geliştirebilmekte ve öğrendikleri bilgileri değişik alanlarda kullanabilmektedirler.
Bilgisayarla eğitim, çocukların ilgi duydukları pek çok alan için olanak yaratmaktadır.

• Okulöncesi dönemde çocukların gelişimlerine uygun hazırlanan eğitim programları, çocukların zihinsel gelişimlerini ve yaratıcılıklarını geliştirmektedir.

• Erken çocukluk döneminde iyi hazırlanmış bir eğitim programı içerisinde yer alan bilgisayar eğitimi,

o zihinsel, dil, sözlü ve sözsüz yetenekler, kavram gelişimi, problem çözme becerisi, uzun süreli hatırlama ve el becerilerinin gelişiminde etkili olmaktadır.

• Bilgisayar sayesinde çocukların yaratıcılıkları ve eleştirel düşünceleri gelişmekte, çocuklar birbirleriyle iletişim kurmakta ve amaca ulaşmak için birlikte çalışabilmektedirler. Bu paylaşım da
çocukların sosyal gelişimlerine olumlu etki yapmaktadır.

• Çocuklar kendi düşüncelerini de bilgisayar aracılığıyla aktarabilirler. Bilgisayarda resimler oluşturabilir ya da bilgisayardaki resimleri ve fotoğrafları açıklayabilirler.

Bilgisayarın Öğrenmeye Etkisi

Bilgi teknolojisinin hızla geliştiği günümüzde bilgisayar, okulöncesi ve ilköğretim dönemindeki çocukların eğitim materyalleri arasına girmiştir.

• Bilgisayar destekli eğitimin öğrenmeyi kolaylaştırdığı ileri sürülmektedir.
• Çocukların gelişim özellikleri dikkate alınarak hazırlanmış programlarla bilgisayar, sadece çocukları teknolojiyle tanıştırmada uygun bir yol değil, aynı zamanda çocukların yaratıcı yönlerini harekete geçirmeyi ve yeni yöntemler geliştirmelerini sağlayan bir araç olarak kullanılmaktadır.

• Bilgisayarın erken çocukluk eğitimde etkili bir şekilde kullanılabilmesi için, öncelikle çocukların nasıl öğrendiklerinin bilinmesi gerekmektedir.
• Küçük çocuklar yaşadıkları ve çevrelerinde gördükleri her şeyden öğrenirler.
• Bu dönemde çocuğa sağlanabilecek zengin yaşantılar çocuğun gelişimini olumlu yönde etkiler.
• Bu nedenle bilgisayarın sınıf ortamında bilgi alış verişi sağlayan bir öğrenme aracı olarak kabul edilmesi gerekmektedir.

• Bilgisayar programlarıyla çocuk arasındaki iletişim doğru bir şekilde kurulursa, bilgisayar işlevsel ve problem çözmeye yarayan bir araç haline gelebilir. Bilgisayar destekli eğitim, çocukların yapamama korkusu olmadan değişik çözümleri özgürce keşfetmelerine olanak sağlar.


• Bilgisayarla olumlu iletişim kurabilen çocuklar yaşantılarını zenginleştirebilirler.
• Bir araç olarak bilgisayar tekrarlar, alıştırmalar, kavram, problem çözme, yöntem, ilke ve kuralların öğretiminde kullanılmaktadır.
• Çocuklar bilgisayarla çalışırken bir makineyi kontrol etmenin zevkini yaşarlar.
• Erken çocukluk dönemdeki bir çocuk bilgisayar klavyesinin tuşlarına basarak ekrandaki nesneleri sağa, sola, aşağı ve yukarı hareket ettirebilir, ekranda çeşitli nesneler, renkler ve sayılar üretebilir, nesneleri karşılaştırabilir ve eşleştirebilir, nesneler arasındaki farkları bulabilir, şekiller yaratabilir, bazı zor bilmeceleri çözebilir. Bu çalışmalar onların neden sonuç ilişkilerini anlamalarını ve çocukların kendilerine güvenmelerini sağlar.

• Bilgisayarlardaki problem çözme programları sayesinde çocuklar keşfetme olanağına sahip olmakta ve keşfederek öğrendikleri için de daha kolay ve kalıcı öğrenme gerçekleşmektedir.

• Bilgisayar destekli eğitimin temelinde oyun yatmaktadır. Oyun çocukların öğrenmelerinde en etkili yoldur. Bilgisayar destekli eğitimde de eğlendirerek öğretmek amaçlanmıştır.

• Çocukların gelişim özelliklerine uygun hazırlanan bilgisayar oyunları ile çocuk
eğlenirken aynı zamanda da öğrenmektedir.

• Sınıf ortamında öğrenme açısından yeterlilik gösteremeyen ya da herhangi bir engele sahip olan çocukların eğitiminde de bilgisayarların yardımcı olduğu söylenmektedir.
• Geleneksel sınıf ortamındaki öğrenme ile karşılaştırıldığında, bilgisayar destekli eğitim programlarının öğrenme güçlüğü olan pasif ya da engelli çocuklar açısından da öğrenmeyi kolaylaştırdığı gözlenmektedir.

• Bilgisayar çocuk doğru yanıtı buluncaya kadar beklemekte ve tekrar olanağı sağlamaktadır. Öğrenme güçlüğü olan pasif çocuk bilgisayar aracılığı ile öğrendiklerini daha rahat iletebilmekte kendini geliştirebilmektedir.

• Bilgisayar sayesinde engelli çocuk problem çözme becerisini kazanmakta ve çeşitli bilgileri öğrenebilmektedir.

• Bilgisayar çocuğu cesaretlendirmekte, grup çalışmaları sayesinde de çocuğun arkadaşlarıyla etkileşime girmesini sağlamakta ve çocuğun öğrenmesine yardımcı olmaktadır. Bu durum da, çocuğun özsaygısını artırmaktadır. Özsaygısı artan bir çocuk, öğrenmeye daha istekli olmaktadır.

• Bilgisayar destekli eğitimde çocuğun etkin katılımı desteklenmekte ve öğrenme kolaylaşmaktadır. Geleneksel öğretim daha etkili, daha verimli hale gelmekte ve çocukların motivasyonu artmaktadır.

• Bilgisayar destekli eğitim çocukların merak duygularını artırmakta ve çocukların ilgi ve istekleri dikkate alınarak yapılan eğitim, öğrenmeyi daha etkin hale getirmektedir.

• Bilgisayarların bu özelliklerinden yararlanılarak çocukların öğrenmelerini destekleyici programların hazırlanması mümkündür.• Bilgisayarlar yeni öğrenmeler için heyecan verici ve dinamik araçlardır.
• Var olan öğretici çalışmalar görsel ve manipülatif yöntemlerle zenginleştirilerek bilgisayarla verilebilir.
• Bundan yararlanan çocuk kendine güven geliştirerek sosyal açıdan gelişmektedir.

Nelere Dikkat Edilmeli?

Erken çocukluk dönemine hizmet veren eğitim kurumlarının fiziksel olanakları ve uyguladıkları eğitim programları birbirinden farklı olabilmektedir.

• Bu kurumlarda sınıflarda bilgisayar kullanırken dikkat etmesi gereken bazı öğeler vardır. Öncelikle öğretmenler ve anne babalar bilgilendirilmeli ve görüşleri alınmalıdır.

• Ailelere konu ile ilgili bilgilendirici toplantılar düzenlenerek bilgiler verilmeli,
hedefler açıkça anlatılmalı ve program içinde bilgisayara ne kadar yer verileceği kararlaştırılmalıdır.

• Bilgisayar doğru ve amacına uygun kullanılırsa eğitim programlarını engellemez, çocuğun çevresini zenginleştirir.

• Erken çocukluk döneminde kullanılan bilgisayar programları, eğitimcinin verdiği bilgi ve
tekniklerle kaynaştırılmalıdır.

• Bilgisayarın okulöncesi eğitim programları içine destekleyici ve pekiştirici olarak yerleştirilmesi
önerilmektedir.

• Çocuğun gelişimsel özelliklerini destekleyerek, günlük programın amaçlarına uygun biçimde ve diğer materyallerle birlikte kullanılması gerekmektedir.

Sınıfta bilgisayarın kullanılmasına yönelik yapılması gerekenler şöyle
sıralanabilir:
• Bilgisayar odada daha az hareketin olduğu bir yere yerleştirilmeli, güneş ışığını dolaysı olarak alan bir yer olmamasına dikkat edilmelidir.
• Aşırı sıcağın bilgisayara zarar vereceği unutulmamalıdır.
• Bilgisayar duvarın kenarına konulmalı mümkünse kabloların üstü koruyucu ile kaplanmalıdır.

• Kullanılacak mobilya çocuğa uygun tasarlanmış olmalı ve çocuğun rahatlıkla kullanabileceği şekilde düzenlenmelidir.
• Çocuklar bilgisayar kullanımı hakkında önceden bilgilendirilmelidir. Öğretmen bir daktiloyu sınıfa getirerek çocukların daktiloyu kullanmalarını sağlamalı ve ayrıca eski bir bilgisayarı ortama getirilerek bilgisayarın parçaları çocuklara tanıtılmalıdır.

• Bilgisayarla çocukların tek başına ya da küçük gruplar halinde çalışması için olanak sağlanmalı ve bilgisayarı aynı anda üç çocuktan fazla çocuğun kullanmasına izin verilmemelidir.

• Çocukların bilgisayarla ilk tanışmaları oldukça önemlidir.
• Bu nedenle çocuk bilgisayarla ilk karşılaştığında bilgisayara dokunması ve incelemesi için olanak yaratılmalıdır.

• Bilgisayarın kullanılmasında önemli bir nokta da çocukların bilgisayarla nasıl çalışacağıdır? Sınıftaki bilgisayar eğitimci tarafından eğitimsel programların desteklenmesinde ve bilgisayar
programlarını öğretmede bazen her bir çocuk için, bazen çocukların tamamı için bazen de küçük gruplar tarafından kullanılmalıdır.


• Bilgisayarın küçük yaş grupları için günde beş-yedi dakika,
• altı yaş grubu çocuklar için on-on beş dakika kullanılmasının uygun olacağı
ileri sürülmektedir.

• Erken çocukluk eğitiminde çocuklar bilgisayarı kullanırken, eğitimci gerektiğinde çocukları yönlendirmeli ve desteklemelidir.

• Bilgisayar karşısında çocukların ikili ya da üçlü gruplar halinde çalışmasının uygun olduğu belirtilmektedir.


• Çocuklar için uygun bir bilgisayar satın alırken güvenirlik, esneklik, uygunluk ve dayanıklılık ölçütlerine dikkat edilmelidir.

• Çocuklar kontrol edebilecekleri ve deneyim yapabilecekleri araçlara duydukları gereksinmeden dolayı sınırlı özellikleri olan bir bilgisayar çocuklar için uygun değildir.

• Çocuklar için uygun bilgisayar çocukların motor, görsel, sosyal ve zihinsel alandaki
yeteneklerini kullanmalarına olanak sağlayan etkili bir öğrenme aracı
olmalıdır.

• Bilgisayar destekli eğitimin yapılacağı yer de eğitimci için çok önemlidir. Sınıf yeterince büyükse bilgisayar sınıfta kullanılmalı, sınıf yeterince büyük değilse bilgisayar ayrı bir odada da
kullanılmalıdır.

• Çocukların doğal ortamda öğrenmeleri, büyümeleri ve gelişmeleri açısından, bilgisayar erken çocukluk döneminde günlük programda sınırlı bir yere sahip olmalıdır.

Erken çocukluk eğitiminde eğitim amacıyla bilgisayar kullanılırken dikkat edilmesi gereken ilkeler de şöyle sıralanabilir:

• Bilgisayar kullanılması ve kullanılmaması gereken durumlar daha önceden belirlenmelidir.

• Çocuğun gelişiminde yaşamsal önemi olan diğer etkin ve sosyal becerilerin yerine kullanılmamalı, ancak çocuk etkin olarak nesnelerle çalıştıktan sonra kullanılmalıdır.

• Bilgisayar etkinlikleri okulöncesi eğitim programları ile bütünleşmelidir.
* Bilgisayar kullanımında çocukların ilgileri ve gelişimleri göz
önünde bulundurulmalıdır.
• Bilgisayar çalışmalarında çocuğun etkin olmasını desteklemelidir.

• Çocukların çeşitli bilgisayar uygulamalarına katılmaları sağlanmalıdır.

• Bu uygulama, Çocukların bilgisayarı tanımaları sağlamak,

• Bilgisayarın yetenekleri ve sınırlılıkları konusunda çocukların
kavrayışını geliştirmek,

• Çocukların, değişik çalışmalardan bilgisayardan faydalanma
yeteneklerini artırmak,,

• Çocukların tutum ve ilgilerinde bireysel farklılıklarını
yaşamalarına izin vermek,

• Çocuğun öğrenmesi ve keşiflerde bulunabilmesi için çok olanaklar
yaratmak gibi amaçlara uygun olmalıdır.

Hiç yorum yok: